Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Gwarancja Ubezpieczeniowa –  Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – Turystyczny Fundusz Zwrotów – Turystyczny Fundusz Pomocowy

100% GWARANCJI Twoich pieniędzy – Kupujesz usługę turystyczną w licencjonowanym polskim biurze podróży. Siedziba naszej spółki zarejestrowana jest w Polsce. Twoje rezerwacja,  pieniądze oraz wyjazd podlega pod polskie prawo i  jest objęty  gwarancją ubezpieczeniowa TU Europa oraz Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym 

Gwarancja Ubezpieczeniowa – Stanowi zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności biura w celu zwrotu środków, organizacji transportu powrotnego, kontynuacji  podróży. 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych. Przedsiębiorcy profesjonalnie zajmujący się organizowaniem imprez turystycznych lub ułatwianiem nabywania powiązanych usług turystycznych, są obowiązani odprowadzać składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego od każdego uczestnika imprezy turystycznej lub korzystającego z powiązanych usług turystycznych. Wysokość składek uzależniona jest natomiast od kraju, w którym będzie odbywała się impreza turystyczna lub powiązana usługa turystyczna oraz od środka transportu, za pośrednictwem którego podróżni będą się przemieszczać do i z miejsca realizacji usług turystycznych. W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz wyczerpania zabezpieczenia finansowego w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (I filar), Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (II filar) ze zgromadzonych środków:

  • pokrywa koszty kontynuacji imprezy turystycznej lub koszty powrotu do kraju, obejmujące w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;
  • dokonuje zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych w przypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana;
  • zapewnia zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu.

Turystyczny Fundusz Zwrotów powołany został na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W ramach TFZ realizowano zwroty dla podróżnych za imprezy turystyczne, które nie doszły do skutku w związku z panującą pandemią. Wypłaty realizowane były na podstawie wniosków, które złożyć musiał zarówno podróżny, jak i organizator w terminie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Turystyczny Fundusz Pomocowy został utworzony na mocy ustawy z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639). Stanowi on wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, a środki gromadzone w ramach Turystycznego Funduszu Pomocowego pochodzą m.in.:

  • z wpłat i opłat organizatorów turystyki wniesionych z tytułu złożonych wniosków o wypłaty na rzecz podróżnych z Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ) lub z Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP);
  • ze składek organizatorów turystyki;
  • ze zwrotów wypłat z TFP na rzecz podróżnych, dokonanych przez organizatorów turystyki w 72 ratach.

Zadaniem Funduszu jest wsparcie przedsiębiorców turystycznych w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej, o których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. O uruchomieniu środków z TFP decyduje minister właściwy do spraw turystyki we współpracy z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych. W takim przypadku, Turystyczny Fundusz Pomocowy zapewni wypłaty na pokrycie zwrotu kosztów podróżnym.

Telefon

INFOLINIA OGÓLNA 52 307 66 88

Telefon

NOWI KLIENCI 533 747 894
533 781 203

Telefon

REZERWACJE VAL DI SOLE 570 639 729

Telefon

WYJAZDY FIRMOWE 533 747 894

Szkoła narciarska

SZKOŁA NARCIARSKA 523 070 087